Ons pedagogisch project

Onze waarden in woorden

Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk

Onze Christelijke inspiratie roept ons op...

…om iedereen te accepteren. Elk kind is evenwaardig en uniek. Elke kleuter mag zichzelf zijn en krijgt de kans om op eigen tempo in geborgenheid en in open sfeer te groeien.

We willen dat positief benaderen. Verscheidenheid ervaren we als een rijkdom, we aanvaarden elk kind zoals het is. Elke kleuter is steeds in ontwikkeling en moet de nodige tijd krijgen.

In het dagelijks onthaal krijgt elke kleuter de kans om op verhaal te komen…

Een kleuter die een makkelijke puzzel vlot kan leggen, wordt een moeilijkere aangeboden…

De kleuterleidster wil dat elke kleuter betrokken is en houdt nauwgezet de evolutie van elk kind bij.

 

…om een liefdevolle omgeving uit te bouwen waar samenhorigheid, meevoelen, dankbaarheid, delen, elkaar vergeven, respect en verdraagzaamheid centraal staan.

De gelovige sfeer, gesteund op geloofstraditie en liefde voor de evenmens blijkt uit de dagelijkse manier van omgaan met elkaar. Ook willen we bewust stiltemomenten inlassen en Jezus ter sprake brengen. Daarbij mogen de kinderen van andersgelovigen zich ook aangesproken weten en zich niet uitgesloten voelen. We proberen ook in dat verband een dialoogschool te zijn.

Op de speelplaats worden kleuters erop gewezen dat ze na een conflict weer als vriendjes kunnen samenspelen. De juf geeft de kleuter daarbij oprechte informatie…

Samen een koek eten, samen een verjaardag vieren, samen een kaarsje aansteken, samen vertellen en luisteren, samen naar een verhaal over Jezus’ leven luisteren, een adventskrans maken…

De school wil werk maken van een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

We bieden ontwikkelingskansen voor de totale persoon van het kind.

Daarom werken we vanuit belangstellingscentra waarin het aanbod van de kleuterleidster sturend is, maar waar ook de kleuters het thema  verrijken. Samen exploreren, samen spelen, knutselen, naar elkaar luisteren, samen genieten, een boeiend verhaal beluisteren… 

Het is maar een greep uit het dagelijkse leven op school. Een veelzijdig aanbod dus.

Groeien volgens eigen tempo en eigen noden is daarbij belangrijk. 

Enkele kleuters zijn dol op dino’s: de juf zoekt daarover informatie op en werkt in overleg met haar collega’s een thema uit. 

We proberen een duidelijke structuur aan de kleuters te geven. Vaste rituelen en een duidelijke, structurele aanpak verhogen de veiligheid en verhelderen het leerproces.

We willen de drempel tussen school en thuis zo laag mogelijk houden. Omdat samenwerking belangrijk is plannen we daarom verschillende oudercontacten.

Het doorspelen van informatie in functie van de groeikansen van de kinderen wordt zo geoptimaliseerd. Als schoolteam willen we de onderwijssamenhang bewaken door geregeld te overleggen. We streven daarbij naar een vlotte en doordachte doorstroming van peuterklas tot de derde kleuterklas.

Er worden regelmatig oudercontacten georganiseerd waarbij de werking van de klas wordt toegelicht. Ook kunnen ouders in de klas zelf terecht om hun kleuter aan het werk te zien. Het dagelijkse praatje aan de klasdeur houdt het contact tussen juf en ouders levendig.

Elke veertien dagen overleggen leerkrachten met elkaar over hun klaswerking. 

We willen doelgericht werken vanuit een stimulerende, uitdagende leeromgeving.

Vier fundamentele wegwijzers voor goed kleuteronderwijs zijn:

► Geborgenheid

► Stabiliteit en structuur

► Welbevinden en betrokkenheid

Dit vormt de basis voor een positieve ontplooiing: “Ik voel me goed, in de wereld om me heen en met de mensen rondom mij”; Een knuffel, een lief woordje doen zoveel meer…

Het is belangrijk dat de kinderen steeds bij de juf terechtkunnen en zich thuis voelen op school. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen met veel kansen tot experimenteren en het opdoen van veelzijdige ervaringen.

Aangepast en aantrekkelijke materialen zijn daarbij belangrijk. Het zelf doen en ervaren is belangrijker dan een mooi afgewerkt eindproduct.

► Zelfstandigheid: stimuleren tot eigen initiatief en doorzettingsvermogen met duidelijke regels en afspraken is daarbij belangrijk. Met eigentijdse methodes en middelen willen we deze wegwijzers realiseren.

Kleuters mogen bij de juf wel eens op schoot, worden getroost als ze verdriet hebben, kleuters tekenen zoveel mooier als de directeur belangstelling toont bij een klasbezoekje, kleuters die het moeilijk hebben verdienen extra bescherming…

We hebben aandacht voor de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Door de evolutie van de kinderen regelmatig op te volgen, door een aangepast zorgaanbod en door regelmatig kind en werking te evalueren, krijgen de kinderen optimale groeikansen.

We proberen aan de zorgnoden van elk kind afzonderlijk te werken en bieden zo zorg op maat. Elk is immers verschillend en iedereen verdient een duwtje in de rug, op welk vlak dan ook.

Wie wat meer of wie wat anders nodig heeft, krijgt aan de hand van een goedoverwogen zorgsysteem extra ondersteuning in samenwerking met de juf en de zorgjuffen.

Dit gebeurt in de zorgklassen waarin taalontwikkeling, denkontwikkeling en fijne motoriek centraal staan. 

Op vaste dagen worden de kleuters van hetzelfde kleuterjaar met dezelfde ‘zorg’ (taal, denk of motoriek) klasdoorbrekend in de zorgklas geholpen.

We willen ook doelbewust tijd maken om de evolutie van de kinderen met de ouders te bespreken om zo groeikansen te optimaliseren. Dat plannen we op vastgelegde momenten maar ook onvoorzien maken we graag tijd voor extra overleg.

Als we deze weldoordachte en verhoogde zorg geven, willen we ook eerlijk aangeven waar onze grenzen liggen. Doorverwijzen naar extra hulp kan één van de opties zijn.  Een open communicatie met ouders en het CLB is hierbij belangrijk.  Ouders worden steeds bij belangrijke evolutiegesprekken betrokken.

 

In de 3de kleuterklas worden voorbereidende reken- en taaltoetsen gegeven. In de 2de kleuterklas volgen we via speciale toetsen de taalontwikkeling op de voet.

Vanaf de peuterklas vindt er wekelijks een zorgoverleg plaats tussen de klastitularis, de zorgjuffen en de directeur waarbij de vorderingen van de  kinderen wordt besproken… Ook de brugfiguur wordt hierbij betrokken.

Kinderen die extra in de zorgklassen worden geholpen, krijgen een zorgmapje waarin de zorgstappen zichtbaar zijn over de schoolloopbaan heen.

Het wekelijks zorgoverleg is de sleutel tot bijsturen. Samen zoeken de leerkrachten naar ideeën om structuur te geven, welbevinden te verhogen, kinderen weerbaar en zelfredzaam te maken, de ontwikkelingskansen te verhogen, enz… 

Dit is maar een greep uit ons zorgaanbod.

Komt een kleuter bijvoorbeeld niet tot spreken na veelvuldige zorg, nemen we na overleg met de ouders contact met het CLB.

Dat alles kan als we werken aan een goede organisatie en een warme leefgemeenschap in de school

Openheid is hierbij ons sleutelwoord: 

► Lage drempels voor kinderen en ouders naar leerkrachten en directie toe. In een open sfeer wordt graag tijd gemaakt voor een praatje.

► Vragen, bezorgdheden moeten bespreekbaar zijn en worden tijdig gesignaleerd.

► Geregeld evalueren en bijsturen van onze werking, bv. op personeelsvergaderingen of op  overlegmomenten.

► Respect voor de mening van ouders, bv. via  babbelmomenten, oudergesprekken de tevredenheidsenquête op het einde van het derde kleuter, …

► Als ouders en de school samenwerken kunnen we de kinderen ‘VER-dragen’!

De juf maakt dagelijks tijd voor een praatje, de ouders brengen en halen hun kind af aan de klasdeur, de jonge kleuters worden in de klas onthaald, de deur van het bureau van de directeur staat heel vaak letterlijk open voor de ouders, ouders krijgen vaak de kans om met het schoolteam aan het schoolleven deel te nemen in de ruime zin van het woord. (vb: vrij in en uit, grootouderfeest, schoolfeest, babbelmomenten…)

Uit regelmatige evaluaties zijn onder andere volgende zaken vernieuwd, aangepast of bijgestuurd: de koekjestrommel, extra kansen op water drinken, een keer in de week fruit, het sluiten van de schoolpoort tijdens de schooluren omwille van veiligheidsredenen, vernieuwing van het fietsenpark...

Toffe leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. En dat ze daar geluk in vinden. Fijne taak toch?

uit De Bond, 2001