Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Bij de inschrijving brengt u een officieel document mee dat de identiteit van het kind aantoont zoals het KIDS-ID of het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar uw kind kan pas op de volgende instapdatum na de leeftijd van 2,5 jaar naar school.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • Eerste schooldag na zomervakantie
  • Eerste schooldag na herfstvakantie
  • Eerste schooldag na kerstvakantie
  • Eerste schooldag na 1 februari
  • Eerste schooldag na krokusvakantie
  • Eerste schooldag na paasvakantie
  • Eerste schooldag na Hemelvaart

Inschrijvingen: vanaf dinsdag 23 augustus 2022, elke werkdag tussen 10 en 12 uur of na afspraak

Omwille van veiligheidsredenen en de bezorgdheid om uw kind optimaal te kunnen begeleiden, heeft de school een maximum capaciteit. Ook voor anderstalige nieuwkomers kan in de loop van het schooljaar de klas met nieuwe leerlingen volzet zijn.

Om kwaliteit aan alle kinderen te kunnen geven, willen we het aantal anderstalige nieuwkomers (kinderen die nog geen 9 maanden in Vlaanderen verblijven en 5 jaar oud zijn) beperken tot ten hoogste acht gespreid over de oudste kleuterjaren.

Wij verwachten bovendien van alle ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Onze school werkt met voorrangsperiodes, die in alle Oostendse scholen gelden. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel, leerlingen met een ouder die het Nederlands voldoende machtig is (enkel in Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data worden in de Oostendse Onderwijsraad (OOR) afgesproken en kunt u op de website van het Lokaal Onderwijsplatform (LOP) terug vinden.

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

  • de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan
  • de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft

Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.