Zorg op school

In de Kleuterschool Westdiep is zorg heel belangrijk. Naast de menselijke zorg voor elk kind, waar het vandaan komt en welk rugzakje zorgen het heeft, kiezen we voor het welbevinden van elk kind. We geven de kleuters tijd en ruimte om te groeien. We aarzelen niet om in respect de ouders te betrekken bij de zorgen om zorg. We durven afwijken van wat gangbaar is opdat het kind de juiste groeiweg kan hebben.

We hebben daarnaast een weldoordacht zorgtraject in onze werking ingebouwd. Naast de directe zorg op pedagogisch en didactisch vlak die elke juf in haar klas geeft, hebben we een extra startersklas waarin we kinderen van het tweede en derde kleuter door een specifieke aanpak tijd en ruimte geven om bij te benen. Speerpunten zijn: kinderen die geen of weinig schoolervaring hebben en kinderen die echt meer tijd nodig hebben en/of waar zorg complexer ligt. Wie kiezen ervoor om in deze klas het tempo rustiger te houden, de juiste accenten te leggen en deze groep kinderen het volgende schooljaar juist te oriënteren. Een stapje terugzetten, om in de toekomst stappen te winnen! 

Groeit een kind in deze klas uitzonderlijk snel, dan laten we dat bij uitzondering aansluiten bij de reguliere klasgroep. Gezien het om kleuters gaat die zich hechten aan een juf is deze maatregel een echte uitzondering. Maar we willen niemand tegenhouden in het groeiproces.

Voor de jongste kleuters zit onze zorg anders ingebouwd: we houden het jonge kind dicht bij de klasjuf en werken in kleine groepen. We hebben in totaal vier klasgroepen voor een groep kinderen waar in andere scholen wellicht slechts drie klassen zijn. Daarvoor gebruiken we een extra urenpakket. Pittig detail: we hebben voor de allerjongsten een gratis slaapklas zodat uitgeruste kinderen beter aan het klasleven kunnen deelnemen. Ook dat kadert in onze zorgwerking. Sinds de aanvang van het schooljaar '21 – '22 hadden we bovendien recht een pakket uren voor jongste anderstalige kleuters. Ook voor hen is er een extra leerkracht die deze jonge kleuters bijstaat.

In de groeiweg is het uitbouwen van de taalontwikkeling in onze school een doordrongen onderwerp. Taal en taalevolutie is letterlijk en figuurlijk tastbaar aanwezig in onze school.

Een sleutelmoment in onze zorg is het in de regel zeer geregeld overleg tussen juf, zorgcoördinator, brugfiguur en directie. Daar tekenen we samen hulplijnen uit.

Onze globale aanpak in zorg laat toe dat kinderen volwaardig kunnen groeien en dat we op maat met hen willen vooruitgaan.